Navigace

Obsah

Radisko-kružberský hrad

Popis a lokalizace hradu
Pozůstatky  nevelkého  hradu  se  nacházejí v  lese  asi  1,2  km  jzz.  od   centra obce s  kostelem,  na  hraně  výrazného  skaliska nad  levým  břehem  řeky  Moravice,  asi  400  m východně od hráze přehrady Kružberk. Hrad  zaujímá  závěr  prudce  klesajícího severojižního  hřebene  a  zároveň  hranu  výrazné, tzv.  Hlavní  skály,  která  je  známá  především horolezcům.  Závěr  klesajícího  hřebene  byl před  hradem  přerušen  do  skály  vylámaným  příkopem, čímž  byla  vymezena  plocha  vlastního  hradu. Příkop  má  šířku  asi  10  m  a  hloubku  něco  kolem 3–4 m. Vnější strana příkopu však převyšuje dno až o celých 8 m. Z této strany byl hrad však také zajištěn  (viz.  text  níže).  Příkop  je  dnes  využíván jako  úvoz  lesní  cesty.  Na  východní  straně přechází  příkop  brzo  v  prudký  skalnatý  sráz,  na západní  straně  příkop  obloukovitě  přecházel  ve strmou skalnatou rokli. Na  severozápadní straně, jediné,  ze  které  mohl  být  hrad  ohrožen,  se   nad příkopem vypínala asi 40 m dlouhá kamenná hradba, po níž se  dochovala výrazná terénní suťovitá vlna a jediný zřetelnější úsek zdiva (asi 3 m dlouhý a 1 vysoký). Pokud bylo zdivo kladeno na maltu, je  ta  již  dávno  vyplavena.  Šíře  hradby  je  odhadována na  1,9  m.  Tato  hradba  směrem  na  jih  velmi prudce klesala. Na nejméně ohrožené východní a jižní straně byl hrad obehnán patrně jen dřevohliněnou hradbou. Ohrazená plocha hradu tak ve výsledku zabírala asi trojúhelnou plochu cca 40 m na šířku a 50–60 m  na  délku  se  zaobleným  severním  čelem.  Zde,  na  nejohroženějším  místě,  se  patrně  nacházela vysoká  hradba  či  strážní  obranná  věž. Terén  však  nedává  na  tuto  otázku  jasnou  odpověď.  Ani o  zbylé  vnitřní  zástavbě  není  možno  s  jistotou  říci  nic  určitého.  Ve  střední  části  hradu  se   nachází výraznější prohlubeň, která snad může být pozůstatkem nějakého objektu. Vstup  do  hradu  byl  veden  od  severozápadu,  přes  dřevěný  most,  který  překonával  zmíněnou  rokli a  ústil  do  brány  v  dolní  třetině  oblouku  hradby.  Nástupní plošina  na  most  je  v  terénu  doposud zřejmá.
Na  severu,  asi  60   m  severně  od  hradu  a  o  takřka  25  m  výše,  odkud  byl  hrad  velmi  převyšován stoupajícím  hřebenem,  byla  vybudována  předsunutá  pozice,  která  měla  hrad  buďto  chránit nebo byla  vybudována  obléhateli.  Její  rozměry  jsou  cca  22  x  15  m  a  od  západu  i   východu  je  chráněna strmými  svahy.  Jen  k  severu  pokračuje  stoupající  terén  ve  formě  úzkého  hřebene.  Na straně  ke hradu se  na obvodě nachází zbytek nasucho kladeného zdiva a kamení, které nesou stopy požáru. Přesný účel výstavby této předsunuté pozice asi zůstane na  věky zatajen.
Hrad plnil strážní funkci nad obchodní stezkou. V době následujících vnitřních nepokojů a husitských válek hrad patrně zaniká.

Jan P. Štěpánek podle Archeologie Moravy a Slezska 2008: Petr Zajíc, Hrad Kružberk
Text uložen dne: 9.3.2008

hrad, náčrt

hrad, náčrt

hrad, náčrt